Projects

Obserwacja wyborów parlamentarnych 2023

Obserwacja wyborów

Celem projektu jest przeprowadzenie społecznej, bezpartyjnej obserwacji wyborów parlamentarnych, która nie tylko pomoże w sposób wiarygodny udokumentować ich przebieg w skali kraju, ale również pozwoli na wypracowanie niezależnych, opartych na dowodach rekomendacji usprawnienia funkcjonowania procesu wyborczego w Polsce.

Mamy nadzieję, że nasze działania informacyjne i edukacyjne pośrednio przyczynią się też do zwiększenia wiedzy i zaufania Polek i Polaków do wyborów, m.in dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w ich monitorowanie.

read more

Monitoring nadużywania zasobów publicznych w kampanii wyborczej

Finansowanie kampanii

W ramach projektu przyglądamy się działalności instytucji publicznych, spółek skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i spółek im podległym, organizacjom pozarządowym wspieranym ze środków publicznych, a także monitorujemy wydarzenia (około-)kampanijne i publikacje lokalnych i samorządowych mediów.

Wszystko po to, aby kompleksowo przeanalizować czy w kampanii wyborczej dochodzi do nadużywania zasobów publicznych i na podstawie tego monitoringu wypracować rekomendacje mające na celu zmniejszenie szans na występowanie takich nadużyć i zwiększenie przejrzystości finansowania kampanii i możliwości monitoringu przez organizacje społeczne i obywateli.

read more

Superbohaterowie wyborów!

Edukacja obywatelska

Kampania “Superbohaterowie wyborów” dąży do zwiększenia wiedzy Polek i Polaków na temat różnych ról, które mogą pełnić podczas dnia głosowania. Ma na celu też zachęcenie ich do wzięcia udziału w święcie demokracji - wyborach parlamentarnych w 2023 roku - w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, mężów/osób zaufania czy obserwatorów społecznych.

read more

Metodologia monitoringu nadużycia zasobów administracyjnych w wyborach w Polsce

Finansowanie kampanii

Celem projektu jest wypracowanie, wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi, metodologii monitorowania nadużywania środków publicznych w wyborach w Polsce. Metodologia ta będzie nie tylko podstawą do obserwacji tego aspektu podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych, ale również zostanie udostępniona innym organizacjom społecznym do wykorzystania w trakcie innego typu wyborów, w szczególności samorządowych, gdzie może istnieć większe zagrożenie wykorzystywania lokalnych zasobów publicznych w kampanii.

read more

en Gotowi na wybory! (2023)

Civic education

Dzięki projektowi Gotowi na wybory! przygotujemy materiały edukacyjne i szkoleniowe dla społecznych obserwatorów wyborów, mężów zaufania oraz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zorganizujemy również cykl spotkań informacyjnych kierowanych do wyborców, informujących ich jak mogą aktywnie zaangażować się w wybory.

read more

en Reklama polityczna w mediach społecznościowych

Finansowanie kampanii

Projekt "Zwiększenie przejrzystości finansów i reklamy politycznej w regionie wyszehradzkim" ma na celu analizę wydatków na reklamę polityczną w mediach spolecznościowych oraz przygotowanie rekomendacji dot. wdrożenia nowych europejskich przepisów regulujących kwestie finansowania kampanii politycznych online.

read more

en Dostępność wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

Election observation

Wraz z ekspertami z 27 państw Unii Europejskiej opracowaliśmy raport oceniający dostosowanie wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie raportu wypracowano rekomendacje dla rządów, samorządów lokalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które mogą stać się bazą dla wspólnych działań na rzecz poprawy dostępności procesu wyborczego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

read more

en Integralność wyborów w Polsce

Election observation

W ramach projektu "Europejscy wyborcy - razem na rzecz integralności wyborów" przeprowadziliśmy badanie identyfikujące główne wyzwania stojące przed wyborami w Polsce, a następnie prowadzimy cykl debat i warsztatów mających na celu pobudzenie dyskusji na ww. tematy wśród obywateli, aktywistów, przedstawicieli mediów, administracji wyborczej oraz świata akademickiego. Projek zakończy się przygotowaniem zestawu materiałów edukacyjnych dla wyborców dot. takich kwestii jak finansowanie kampanii wyborczej, czy dostęp do wyborów dla osób z niepełnosprawnościami.

read more

EN Wsparcie demokratyzacji i pojednania na Bałkanach Zachodnich

Democratisation

Projekt ma na celu wspieranie procesu demokratyzacji i pojednania w regionie poprzez angażowanie i podnoszenie umiejętności młodych aktywistów i dziennikarzy z sześciu krajów Bałkanów Zachodnich. Naszą rolą w projekcie jest przekazywanie uczestnikom poprzez szkolenia offline i online wiedzy z zakresu demokracji, praw człowieka i wolnych i sprawiedliwych wyborów, oraz włączanie ich w dyskusje nad kształtem niezbędnych do przeprowadzenia w tym zakresie reform.

read more

EN Globsec Trends 2020

Society

Uczestniczyliśmy w opracowaniu informacji dot. Polski do dorocznego raportu naszej partnerskiej organizacji Globsec. Raport dotyczy trendów politycznych i społecznych w Europie Środkowej i na Zachodnich Bałkanach. Autorzy raportu przyglądają się takim palącym kwestiom jak: chęć społeczeństw do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 i skłonność do wiary w teorie spiskowe związane z pandemią.

read more