Przeczytaj nasz nowy raport o równości wyborów!

Przedstawiamy nasz pierwszy z serii raportów na podstawie prowadzonego przez Fundację monitoringu nadużyć zasobów publicznych. W raporcie przedstawiamy definicję nadużywania zasobów publicznych, przykłady zaobserwowanych naruszeń, a także opisujemy prawne mechanizmy kontroli i sankcje.

Przeczytaj raport!

Nasz analiza nie dotyczy całego okresu kampanii wyborczej, oraz będzie musiał zostać uzupełniony o informacje pozyskane w trybie dostępu do informacji publicznej oraz o dane ze sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Dopiero analiza oparta na tak zgromadzonych danych pozwoli nam na sformułowanie konkluzji oraz na stwierdzenie, czy i jakie zmiany, regulacyjne lub wdrożeniowe, moglibyśmy zaproponować w celu zmniejszenia skali nadużywania zasobów publicznych podczas kampanii wyborczej (i nie tylko).

Następny raporty opublikujemy do połowy listopada 2023, a raport końcowy do końca lutego 2024.