RZĄDOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI 2018-2020

6 stycznia 2018 r. wszedł w życie Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji (RPPK) na lata 2018-2020. Dzięki uwagom Fundacji Odpowiedzialna Polityka przedstawionym w toku konsultacji publicznych Program w zakresie jawności finansowania polityki kierował się będzie zaleceniami Grupy Państw Przeciw Korupcji (GRECO), a Indeks Percepcji Korupcji (CPI) Transparency International nie jest już jedynym miernikiem realizacji celu głównego RPPK.

Natomiast niestety Program wciąż nie przewiduje przy jego realizacji konkretnej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie jest też zakładane przystąpienie Polski do inicjatywy Open Government Partnership.

Wyżej wspomniane zalecenia  GRECO sformułowane w ramach Trzeciej Rundy Oceny dotyczą (w nawiasach nr zaleceń):

  • spłaty kredytów udzielanych partiom politycznym i komitetom wyborczym (iii),
  • większej spójności i wszechstronności sprawozdań finansowych partii politycznych i komitetów wyborczych (v),
  • częstszej publikacji informacji na temat darowizn otrzymywanych przez partie polityczne i komitety wyborcze (vi),
  • zwiększenia zasobów finansowych i osobowych Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie
    kontroli finansowania polityki (vii),
  • bardziej proaktywnego badania i monitorowania sprawozdań finansowych partii politycznych i komitetów wyborczych oraz wzmocnienia współpracy między organami odpowiedzialnymi za kontrolę finansowania polityki (viii).

Do dnia dzisiejszego zalecenia te niestety nie zostały zrealizowane w pełnym stopniu.

Źródła:

1. Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020
[PDF 1,2 MB]

2. Adendum do Drugiego Raportu Zgodności w odniesieniu do Polski z dnia 10 października 2014 r. w ramach Trzeciej Rundy Oceny GRECO
[PDF EN 229 kb] [PDF PL 240 kB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube