OBSERWATORZY W DZIAŁANIU

Metodologia i sposób obserwacji

Działanie Projektu oparte będzie na międzynarodowych standardach obserwacji wyborów stosowanych m.in. przez OSCE/ODIHR (Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie/Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka) czy Unię Europejską na całym świecie.

Obserwacja wyborów będzie przebiegała w sposób całkowicie neutralny i i obiektywny, regulowany przez tzw. Code of Conduct (CoC) obserwatora (Zasady Zachowania się Obserwatorów Społecznych).

Kodeks obserwatora społecznego oparty jest na stosowanych w świecie standardach obserwacji wyborów:

(i) ‘Deklaracji światowych standardów dla pozapartyjnej obserwacji i monitoringu wyborczego prowadzonego przez organizacje obywatelskie’ i ‘Kodeksie postępowania dla pozapartyjnych, społecznych obserwatorów’, ogłoszonych 3 kwietnia 2012 r. na forum Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (konwencja ta została zaaprobowana przez Radę Europy w dniu 21 czerwca 2012 roku),

(ii) tzw. Dokumencie Kopenhaskim, podpisanym również przez Polskę, w dniu 29 czerwca 1990 roku,

(iii) przepisach wynikających z obowiązującego polskiego Kodeksu Wyborczego.

Organizatorzy obserwacji wyborów przygotują wszystkie materiały szkoleniowe, przeprowadzą niezbędne szkolenia obserwatorów, przedstawią harmonogram i organizację samej obserwacji (czas, miejsce, itp.) oraz sposoby składania raportów z przebiegu obserwacji.

Informacje te będą przekazywane obserwatorom w odpowiednim czasie i formie.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
YouTube